Прокат автомобилей в Черногорииsmjestaj ulcinj

Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
01

MultiTrans


Žiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Licitacija

  • PDF

JU DJEČJI DOM „MLADOST“

B I J E L A

Broj: 1193

Datum: 22.09.2016.god.

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini (Sl.list CG br.21/09 i 40/11, 28/15),  člana 24., Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Sl.list CG br.44/10) i Odluke Upravnog odbora br.922 od 19.07.2016.godine, JU Dječji dom „Mladost“ Bijela objavljuje:

PRVI JAVNI POZIV

Za prodaju putničkih vozila

putem prikupljanja ponuda

I JU Dječji dom „Mladost“ Bijela prodaje sljedeća putnička vozila:

R.B.

PODACI O VOZILU

STANJE VOZILA

POČETNA CIJENA

1.

RENO 11 reg.oznake HN AN 535, neregistrovano, godina proizvodnje 1988, br.šasije:VF1C3740000661081 zapremina/snaga motora 1238/40, crvene boje

u lošem stanju

80,00.eura

2.

ZASTAVA JUGO TEMPO 1,0 reg.oznake HN-CG 055, neregistrovano, godina proizvodnje 1996, broj šasije: VX1145A0001043641, zapremina/snaga motora 903/33, bijele boje

u lošem stanju

40,00.eura

II Predmetna vozila se prodaju u viđenom stanju, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.

III Zainteresovana lica mogu vidjeti putnička vozila koja su predmet prodaje svakog dana, i to:

- Putničko vozilo Reno 11 može se vidjeti u Baošićima, Vodice bb.

- Putničko vozilo Zastava Jugo Tempo 1,0 može se vidjeti u krugu Doma.

IV Ugovor o kupoprodaji vozila biće zaključen nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, uz obavezu isplate kompletne kupoprodajne cijene, neposredno nakon zaključenja ugovora. Primopredaja vozila će se izvršiti nakon dostavljanja dokaza o isplati kupoprodajne cijene vozila od strane ponuđača.

V Zainteresovana lica dužna su uz ponudu dostaviti sljedeće podatke:

- za fizička lica potrebno je dostaviti ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj i broj lične karte, ili pasoša;

- za pravna lica potrebno je dostaviti izvod iz Centralnog registra Privrednog suda;

- sva zainteresovana lica dužna su na ime depozita uplatiti iznos od 25,00.eura, na žiro račun Doma br: 510-409-74 kod CKB, uz napomenu da se uplata vrši „na ime depozita za učešće po javnom pozivu“, te dokaz o uplati priložiti uz ponudu;

- u ponudi je potrebno navesti za koje vozilo se ponuda podnosi, sa podacima o novčanom iznosu ponude, koji ne može biti niži od početne cijene iz tačke I ovog poziva.

VI Pravo učešća po javnom pozivu za prodaju vozila putem prikupljanja ponuda imaju sva pravna i fizička lica, koja blagovremeno dostave kompletnu dokumentaciju, uz dokaz o uplaćenom depozitu.

VII  Rok za dostavljanje ponuda je 04.10.2016.godine do 11,30 časova.

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevne novine“ i na internet stranici JU

Dječji dom „Mladost“ Bijela (www.dombijela.me). Ponude se mogu predati svakog radnog dana, u vremenu od 08,oo do 14,oo sati, Pravnoj službi Doma, neposrednom predajom, zaključno sa 04.10.2016.godine, u 11,30 časova. Ponude (jedan primjerak) se dostavljaju u zatvorenim kovertama, na adresu: JU DJEČJI DOM „MLADOST“ BIJELA (sa naznakom „PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA

PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA – NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA“.

VIII Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi

punomoćnici, održaće se dana   04.10.2016.godine u 12,oo časova, u prostorijama JU

Dječji dom „Mladost“ Bijela.

Ponude koje se dostave poslije navedenog roka, kao i one koje nisu zapečaćene, ili su nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

IX Otvaranje prispjelih ponuda, njihovo vrednovanje i rangiranje vrši Komisija formirana odlukom direktora JU Dječji dom „Mladost“ Bijela. Na odluku o izboru najpovoljnije ponude, nezadovoljni ponuđači imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana dobijanja iste. Odluka Komisije po eventualnom prigovoru ponuđača je konačna u ovom postupku.

X Ponuđač koji ponudi najveći iznos kuporodajne cijene, a čija ponuda bude kompletna iblagovremena, biće kao prvorangirani pozvan da zaključi ugovor o kupoprodaji vozila. Novčana sredstva uplaćena na ime depozita biće uračunata u kupoprodajnu cijenu vozila. PDV koji se plaća na ime kupoprodaje vozila, pada na teret izabranog ponuđača/kupca. Ponuđačima koji učestvuju po javnom pozivu, a ne budu izabrani kao prvorangirani, biće vraćen iznos uplaćenog depozita, neposredno nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora sa izabranim ponuđačem.

XI Postupak po javnom pozivu za prodaju putničkih vozila smatraće se važećim ukoliko je dostavljena jedna kompletna i blagovremena ponuda. Prvorangirani ponuđač je dužan da u roku od 3 dana od dana konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, u suprotnom će se smatrati da je odustao od kupoprodaje, te u tom slučaju gubi pravo na povraćaj depozita. U slučaju odustanka prvorangiranog ponuđača, biće pozvan drugorangirani ponuđač. Ukoliko ni drugorangirani ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora, ovlašćena Komisija će predmetni postupak po javnom pozivu proglasiti neuspjelim.

XII Sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti na tel:031/671-032 ili neposredno u prostorijama Pravne službe Doma.

 

Last Updated on Thursday, 22 September 2016 12:16