Sjednica savjeta za prava djeteta

  Dana 17.07. 2018. godine, u Dječjem domu “ Mladost “ Bijela održana je sjednica Savjeta za prava djeteta, kojom je presjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.  


Read More...

Obuka za stručne radnike, tema

U periodu od 27 – 28. 06. 2018. godine u prostorijama Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao dvodnevnu obuku za stručne radnike Dječjeg doma „ Mladost “ Bijela pod nazivom „ Strategije suzbijanje vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju “.    


Read More...
01

MultiTrans


Žiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Licitacija

  • PDF

CRNA GORA

JU DJEČJI DOM „MLADOST“

B I J E L A

Broj: 861

Datum: 20.07.2018.god.

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini (Sl.list CG br.21/09 i 40/11, 28/15),  člana 24., Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Sl.list CG br.44/10) i Odluke Upravnog odbora ustanove br.775 od 02.07.2018.godine, JU Dječji dom „Mladost“ Bijela objavljuje:

PRVI JAVNI POZIV

Za prodaju putničkih vozila

putem prikupljanja ponuda

I JU Dječji dom „Mladost“ Bijela prodaje sljedeća putnička vozila:

R.B.

PODACI O VOZILU

STANJE VOZILA

POČETNA CIJENA

1.

RENAULT KANGO 1,9 D  reg.oznake HN CG 048, neregistrovano, godina proizvodnje 1999, br.šasije:VF1KC0EAF21072836 zapremina/snaga motora 1870/47, bijele boje

u lošem stanju

450,00.eura

2.

ŠKODA FABIA 1,2 AMBIENTE reg.oznake HN-CG 067, registrovano, godina proizvodnje 2007, broj šasije: TMBBH45J583012326, zapremina/snaga motora 1198/51, bijele boje

havarisana

550,00.eura

II Predmetna vozila se prodaju u viđenom stanju, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.

III Zainteresovana lica mogu vidjeti putnička vozila koja su predmet prodaje svakog

radnog dana, od 08,00 do 14,00 sati u krugu Doma.

IV Ugovor o kupoprodaji vozila biće zaključen nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg

ponuđača, uz obavezu isplate kompletne kupoprodajne cijene, neposredno nakon zaključenja

ugovora.

Primopredaja vozila će se izvršiti nakon dostavljanja dokaza o isplati kupoprodajne cijene

vozila od strane ponuđača.

V Zainteresovana lica dužna su uz ponudu dostaviti sljedeće podatke:

- za fizička lica potrebno je dostaviti ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj i broj lične karte, ili pasoša;

- za pravna lica potrebno je dostaviti izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;

- sva zainteresovana lica dužna su na ime depozita uplatiti iznos od 25,00.eura, na žiro račun Doma br: 510-409-74 kod CKB, uz napomenu da se uplata vrši „na ime depozita za učešće po javnom pozivu“, te dokaz o uplati priložiti uz ponudu;

- u ponudi je potrebno navesti za koje vozilo se ponuda podnosi, sa podacima o novčanom iznosu ponude, koji ne može biti niži od početne cijene iz tačke I ovog poziva.

VI Pravo učešća po javnom pozivu za prodaju vozila putem prikupljanja ponuda imaju sva

pravna i fizička lica, koja blagovremeno dostave kompletnu dokumentaciju, uz dokaz o

uplaćenom depozitu.

VII  Rok za dostavljanje ponuda je 02.08.2017.godine do 11,30 časova.

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevne novine“ i na internet stranici JU

Dječji dom „Mladost“ Bijela (www.dombijela.me).

Ponude se mogu predati svakog radnog dana, u vremenu od 08,oo do 14,oo sati, Pravnoj

službi Doma, neposrednom predajom, zaključno sa 02.08.2018.godine, u 11,30 časova.

Ponude (jedan primjerak) se dostavljaju u zatvorenim kovertama, na adresu: JU DJEČJI

DOM „MLADOST“ BIJELA sa naznakom „PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA

PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA – NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE

KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA“.

VIII Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi

punomoćnici, održaće se dana 02.08.2018.godine u 12,oo časova, u prostorijama JU

Dječji dom „Mladost“ Bijela.

Ponude koje se dostave poslije navedenog roka, kao i one koje nisu zapečaćene, ili su

nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

IX Otvaranje prispjelih ponuda, njihovo vrednovanje i rangiranje vrši Komisija formirana

odlukom direktora JU Dječji dom „Mladost“ Bijela.

Na odluku o izboru najpovoljnije ponude, nezadovoljni ponuđači imaju pravo

prigovora u roku od 5 dana od dana dobijanja iste.

Odluka Komisije po eventualnom prigovoru ponuđača je konačna u ovom postupku.

X Ponuđač koji ponudi najveći iznos kuporodajne cijene, a čija ponuda bude kompletna i

blagovremena, biće kao prvorangirani pozvan da zaključi ugovor o kupoprodaji vozila.

Novčana sredstva uplaćena na ime depozita biće uračunata u kupoprodajnu cijenu vozila.

PDV koji se plaća na ime kupoprodaje vozila, pada na teret izabranog ponuđača/kupca.

Ponuđačima koji učestvuju po javnom pozivu, a ne budu izabrani kao prvorangirani, biće

vraćen iznos uplaćenog depozita, neposredno nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora sa

izabranim ponuđačem.

XI Postupak po javnom pozivu za prodaju putničkih vozila smatraće se važećim ukoliko je

dostavljena jedna kompletna i blagovremena ponuda.

Prvorangirani ponuđač je dužan da u roku od 3 dana od dana konačne odluke o izboru

najpovoljnije ponude pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, u suprotnom će se

smatrati da je odustao od kupoprodaje, te u tom slučaju gubi pravo na povraćaj depozita.

U slučaju odustanka prvorangiranog ponuđača, biće pozvan drugorangirani ponuđač.

Ukoliko ni drugorangirani ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora, ovlašćena Komisija će

predmetni postupak po javnom pozivu proglasiti neuspjelim.

XII Sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti na tel:031/671-032 ili neposredno

u prostorijama Pravne službe Doma.